OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO KLASY I
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Szczepanowskiego BM w Sterkowcu na rok szkolny 2019/2020

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych do 8 marca 2019 (włącznie).

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu naszej szkoły składają wniosek o przyjęcie do PSP w Sterkowcu od 11 marca 2019 do 12 kwietnia 2019.

POBIERZ WNIOSEK

Wydruki zgłoszeń i wniosków wraz z załącznikami można również pobrać na portierni u Pani Urszuli Kocoł (przy wejściu do szkoły) lub w sekretariacie szkoły (na drugim piętrze).


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 24 kwietnia 2019.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – do 26 kwietnia 2019.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 29 kwietnia 2019.


Terminy zostały określone w Zarządzeniu nr 21 Burmistrza Brzeska z dnia 30.01.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko na rok szkolny 2019/2020 oraz określenie limitów oddziałów klas I i oddziałów „zerowych” oraz przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Brzesko.


Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń PSP w Sterkowcu oraz będą udostępniane na stronie internetowej www.sterkowiec.edu.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 (14) 663 86 09 lub 502 521 647.

 

Maria Dąbrowa-Legutko
Dyrektor PSP im. Św. Stanisława Szczepanowskiego
BM w Sterkowcu